Campanie lansată de ANI – „Conducător responsabil – angajați integri”

Luând în considerare numărul mare de acte de constatare emise de către inspectorii de integritate și proceduri contravenționale aplicate conducătorilor organizațiilor publice în Semestrul II al anului 2018 și Semestrul I al anului 2019, precum și numărul solicitărilor de consultanță din partea acestora, Autoritatea Națională de Integritate (în continuare ANI sau Autoritatea) anunță despre organizarea și desfășurarea în perioada 05 august – 07 septembrie 2019 a Campaniei de informare „CONDUCĂTOR RESPONSABIL – ANGAJAȚI INTEGRI”, informează CURENTUL.

Potrivit unui comunicat de presă, campania este destinată conducătorilor organizațiilor publice, în vederea sensibilizării și instruirii acestora privind cultivarea climatului de integritate instituțională prin măsurile atribuite în competența Autorității.

În acest sens, ANI a planificat spre realizare următoarele acțiuni:

– Lansarea Campaniei de informare pentru perioada enunțată;

– Perfectarea și transmiterea scrisorilor de intenție către autoritățile publice centrale;

– Elaborarea materialelor informative destinate exclusiv conducătorilor organizațiilor publice (broșuri, pliante, prezentări PowerPoint) și achiziționarea obiectelor publicitare;

– Organizarea și desfășurarea sesiunilor de instruire și altor activități de sensibilizare (distribuirea materialelor informative), conform solicitărilor, la sediile autorităților sau ANI;

– Mediatizarea acțiunilor de informare prin următoarele mijloace de comunicare: comunicate transmise presei; interviuri jurnaliștilor; participări la emisiuni radio/TV, postări pe facebook, ș.a.;

– Organizarea unei conferințe de presă privind bilanțul Campaniei de informare.

Totodată, inclusiv pe această cale, Autoritatea reamintește conducătorilor organizațiilor publice despre faptul că, potrivit art. 10 din Legea 82/2017 integrității, responsabilitatea pentru cultivarea integrităţii instituţionale în cadrul entităţilor publice aparţine conducătorului și fiecărui agent public din aceste entităţi. Cultivarea climatului de integritate se asigură printr-o serie de măsuri, inclusiv din aria de competență a ANI și anume:

– respectarea regimului juridic al declarării averii şi intereselor personale;

– respectarea regimului juridic al conflictelor de interese;

– respectarea regimului juridic al incompatibilităţilor, restricţiilor în ierarhie şi al limitărilor de publicitate;

– respectarea regimului de restricţii şi limitări în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu şi cu migrarea agenţilor publici în sectorul privat (pantuflajul).

Nerealizarea acestor măsuri duce la compromiterea climatului de integritate instituţională şi a integrităţii în sectorul public, la apariţia manifestărilor de corupţie, la afectarea interesului public şi atrage declanşarea măsurilor de control al integrităţii în sectorul public de către inspectorii de integritate ai ANI, precum şi răspunderea conducătorilor entităţilor publice şi a agenţilor publici disciplinară, indiferent de survenirea altor forme de răspundere juridică (contravenţională, penală).

Legea menționată, corelată cu Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, obligă conducătorii entităților/organizațiilor publice să întreprindă o serie de acțiuni, cum ar fi:

1. să asigure organizarea procedurilor de declarare a averii şi intereselor personale în conformitate cu prevederile legislaţiei speciale;

2. să nu admită cu bună ştiinţă ca agenţii publici din entitatea pe care o conduce să îşi exercite atribuţiile de serviciu fiind în situaţii de conflict de interese real;

3. să asigure ţinerea evidenţei declaraţiilor de conflict de interese şi să desemneze persoana responsabilă de aceasta;

4. să soluţioneze conflictul de interese declarat în termen de cel mult 3 zile de la data aducerii la cunoştinţă, aplicînd opţiunile de soluţionare prevăzute de legislaţia specială, luînd în considerare interesele entităţii publice, interesul public şi interesele legitime ale agentului public, nivelul, tipul funcţiei deţinute de acesta, natura conflictului de interese, precum şi alţi factori;

5. să se adreseze ANI în cazul în care nu poate soluţiona conflictul de interese declarat de agentul public;

6. să informeze semestrial, în formă scrisă, Autoritatea despre conflictele de interese consumate depistate şi măsurile întreprinse;

7. să declare la ANI conflictele sale de interese reale şi să asigure îndeplinirea acestei obligații de către agenţii publici;

8. să informeze agentul public, în momentul începerii mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu, cu privire la regimul juridic al incompatibilităţilor, al restricţiilor în ierarhie şi al limitărilor de publicitate și, după caz, cu privire la alte reguli stabilite în acest sens de legislaţia specială care reglementează activitatea categoriei respective de agenți publici;

9. să nu admită cu bună ştiinţă raporturi ierarhice nemijlocite între agenţii publici care ocupă o funcţie publică, inclusiv o funcție publică cu statut special sau o funcţie de demnitate publică, și persoanele lor apropiate;

10. să transfere agentul public într-o funcţie care ar exclude o subordonare directă sau, dacă transferul nu este posibil, să îl elibereze din funcţia deţinută;

11. să sesizeze Autoritatea cu privire la agentul public din cadrul entităţii pe care o conduce care nu şi-a soluţionat stările de incompatibilitate în termen de o lună din momentul începerii mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu;

12. să sesizeze ANI cu privire la agentul public din cadrul entităţii pe care o conduce care nu respectă limitările de publicitate în activitatea profesională desfăşurată;

13. să pornească procedura disciplinară împotriva agentului public în privinţa căruia s-a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor, al restricțiilor în ierarhie şi al limitărilor de publicitate și, la demersul ANI, să înceteze mandatul, raporturile de muncă sau de serviciu ale acestuia;

14. să dispună acţiunile administrative necesare pentru ca, timp de un an, să evite conflictele de interese în cadrul entităţii publice în legătură cu angajarea fostului agent public în cadrul organizaţiilor comerciale şi necomerciale după încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu;

15. să evite, timp de un an, încheierea contractelor comerciale cu organizaţia comercială în care fostul agent public sau persoanele apropiate acestuia deţin cote în capitalul social ori lucrează în structuri de conducere sau de revizie;

16. să dispună acţiunile administrative necesare pentru ca, timp de un an, să fie refuzată reprezentarea de către fostul agent public a intereselor persoanelor fizice şi juridice în faţa entităţii publice pe care o conduce;

17. să solicite ANI eliberarea certificatului de integritate în cazul procedurilor de angajare prin concurs.

În același timp, conform art. 2 coroborat cu art. 3, alin. (1), pct. e) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, conducătorii și adjuncții autorităților publice (autoritate judecătorească, autoritate de jurisdicție, autoritate a administrației publice centrale sau locale, precum și autoritățile administrative din subordinea acestora, autoritate publică autonomă), instituțiilor publice, organizaţiilor de stat, organelor de stat, organelor colegiale cu statut de persoană juridică de drept public, organelor de autoadministrare, întreprinderilor de stat sau municipale, societăților comerciale sau instituţiilor financiare cu capital majoritar de stat, sunt subiecți ai declarării averii și a intereselor personale.

În cadrul sesiunilor de instruire vor fi prezentate, distribuite materiale informative și abordate următoarele tematici:

1. Obținerea, prelungirea și revocarea semnăturii electronice avansate calificate;

2. Respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale;

3. Respectarea regimului juridic al conflictelor de interese;

4. Respectarea regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;

5. Ordinea de solicitare a certificatului de integritate de către conducătorul entității publice în cazul procedurilor de angajare prin concurs.

În acest context, Autoritatea îndeamnă conducătorii organizațiilor publice să solicite organizarea și desfășurarea sesiunilor de instruire.

De menționat că, în anul 2019 Autoritatea deja a organizat peste 40 sesiuni de instruire a circa 2500 persoane în cadrul entităților solicitante ori la sediul ANI și a oferit zeci de mii de consultanțe telefonice sau în formă scrisă.

Cristina Gurez

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *